/* */

Aktuálne informácie COVID-19

Postup pri vyberaní príspevkov v školstve. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je spôsobené  šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, sa  prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. Podľa tohto rozhodnutia riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Viac TU https://www.zmos.sk/postup-pri-vyberani-prispevkov-v-skolstve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu. Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Stanoviská nájdete TU

https://www.zmos.sk/pitna-voda-a-koronavirus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

USMERNENIE ÚVO pre verejných obstarávateľov v súvislosti s COVID – 19. Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval usmernenie pre verejných obstarávateľov ako obstarávať počas tejto mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID – 19. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/usmernenie-uvo-pre-verejnych-obstaravatelov-v-suvislosti-s-covid-19–oznam/mid/405616/.html#m_405616 Súčasťou linku je aj infografika k zákazke s nízkou hodnotou, ktorá  obsahuje aj finančné limity pre danú kategóriu.

 

                Branislav Tréger: ZMOS v zložitej situácii ponúka súčinnosť. Informáciu o znení novely zákona o obecnom zriadení umožňujúcu vo výnimočných situáciách hlasovanie formou per rollam nájdete TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-zmos-v-zlozitej-situacii-ponuka-sucinnost–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.