/* */

Návrh VZN, ÚP pam. zóny, pre k.ú. Čunovo

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Čunovo sa podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15, ods. 2 zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava v znení neskorších predpisov a § 24, ods. 3  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Návrh VZN, ÚP pam. zóny, pre k.ú. Čunovo, 22.3.2016

Autor

Komentovanie je vypnuté.