/* */

Pozvánka 16. mimoriadne MZ

Pozvánka 16. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Čunovo

Pozvánka

Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
16. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Čunovo na 5. februára 2018 o 17.00 hod.
do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo

Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Rozpočtové opatrenia
4. Zapojenie rezervného fondu z r.2016

Autor

Komentovanie je vypnuté.