/* */

Návrh VZN

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy, o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Čunovo

 

návrh VZN o MŠ

príloha č. 1

Autor

Komentovanie je vypnuté.